Złożenie wniosku o dofinansowanie

0
35

Zanim przygotujesz Wniosek o dofinansowanie, musisz przemyśleć, z którego programu będziesz mógł skorzystać i jakiego typu projekt chcesz zrealizować.

Środki unijne przyznawane są na konkretne cele oraz obszary wsparcia. Dlatego ważne jest, abyś zidentyfikował cel, któremu ma służyć Twój projekt oraz dziedzinę, której dotyczy (np. ochrona środowiska, poprawa warunków edukacji, rozwój Twojej firmy czy szkolenie danej grupy osób). Za różne dziedziny wsparcia odpowiadają różne programy – musisz znaleźć więc program, za pośrednictwem którego dofinansowane są projekty takie jak Twój (krótką charakterystykę programów znajdziesz tutaj ).

Każdy program składa się z osi priorytetowych (lub priorytetów), których cele są bardziej zawężone niż programu, natomiast każda oś priorytetowa zawiera jedno lub więcej działań (w niektórych programach nazewnictwo jest nieco odmienne). W ramach działań występują czasami także poddziałania czy schematy. Aby ustalić, do którego konkursu złożyć Wniosek o dofinansowanie, musisz określić tę najmniejszą jednostkę, której cel odpowiada celowi Twojego projektu (może to być np. działanie, poddziałanie, schemat, obszar wsparcia). Informację tą znajdziesz w dokumencie Szczegółowy opis priorytetów, który jest opracowany dla każdego programu (wyjątek stanowią programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej).

Przykład.
Twój projekt dotyczy zakupu nowej aparatury i nowoczesnego sprzętu dla pogotowia ratunkowego. Obszarem wsparcia jest więc zdrowie (ochrona zdrowia czy bezpieczeństwo zdrowotne). Ten obszar wsparcia to domena Programu Infrastruktura i Środowisko. W Szczegółowym opisie priorytetów dla tego programu łatwo zauważysz, że istnieje tylko jeden priorytet, który dotyczy zdrowia – jest to priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Teraz należy sprecyzować obszar projektu – w tym przypadku jest to wyposażenie pogotowia ratunkowego. W tym samym dokumencie znajduje się wykaz zadań dla priorytetu XII, w którym odnajdziemy działanie 12.1

Rozwój systemu ratownictwa medycznego. Teraz należy sprawdzić czy wydatki, które chcemy ponieść (zakup sprzętu) zostaną dofinansowane i czy podmiot, który będzie składał projekt jest uprawniony do otrzymania dofinansowania. Pierwszym dokumentem, w którym mieszczą się takie informacje jest właśnie Szczegółowy opis priorytetów. Pamiętaj jednak, że w danym konkursie zasady te mogą być zawężone – dokładne informacje znajdziesz więc w regulaminie danego konkursu (ogłaszanego przy naborze).

Gdy odnajdziesz Program i Działanie, w które wpisuje się Twój pomysł, musisz dowiedzieć się, w jakim trybie przyznawane są środki. Może to być tryb konkursowy, systemowy lub projekty indywidualne.
Tryb konkursowy polega na ogłoszeniu naboru wniosków na zasadach powszechności, jawności i powszechnego dostępu. Podana jest data trwania naboru oraz kryteria, które projekt musi spełnić. Wnioski są oceniane i najlepsze mogą otrzymać dofinansowanie (należy pamiętać, że środki są ograniczone).

Projekty indywidualne to projekty, których realizacja jest ważna i uzasadniona z punktu widzenia realizacji strategii danego sektora lub obszaru oraz przyczyni się w znaczący sposób do osiągnięcia celów osi priorytetowej, w ramach której dany projekt jest realizowany. Dla każdego programu sporządzane są indykatywne listy projektów indywidualnych.
O trybie systemowym, a także o szczegółach pozostałych trybów wyboru projektów dowiesz się więcej w częściach poświęconych poszczególnym programom.

Część wydatków, które musisz ponieść w ramach Twojego projektu, nie podlega dofinansowaniu. Są to wydatki lub koszty niekwalifikowalne, np.:

prowizje pobierane w ramach wymiany walut,

odsetki od zadłużenia,

kary i grzywny,

koszty poniesione w związku z wypełnieniem formularza Wniosku o dofinansowanie.

Wydatki, których dofinansowanie jest możliwe określane są terminem wydatków lub kosztów kwalifikowanych. Przejdź do informacji na temat poszczególnych działań, aby dowiedzieć się więcej.

Wniosek o dofinansowanie Twojego projektu składa się za pomocą formularza, który zawsze dostępny jest na stronach odpowiedniego programu. Do każdego wzoru Wniosku o dofinansowanie jest stworzona instrukcja wypełniania, którą znajdziesz na tej samej stronie. Tam również powinna znaleźć się cała dokumentacja związana z ubieganiem się o dofinansowanie. Zwróć uwagę na to, że często oprócz wersji papierowej i załączników musisz też dostarczyć wersję elektroniczną Wniosku o dofinansowanie. Zwykle wersję elektroniczną musisz przygotować za pomocą generatora wniosków, który również dostępny jest w Internecie.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości i nie możesz znaleźć na nie odpowiedzi w instrukcji, możesz skontaktować się telefonicznie z instytucją odpowiedzialną za wdrażanie danego programu (lub instytucją organizującą dany nabór). Przejdź do informacji na temat poszczególnych programów, aby dowiedzieć się więcej.

Pamiętaj, iż sam Wniosek o dofinansowanie to nie wszystko. Twój wniosek – bez względu na jego merytoryczną zawartość – zostanie odrzucony, jeśli nie dołączysz do niego wymaganych w danym programie załączników.

Materiał pochodzi z oficjalnego serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.funduszestrukturalne.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here