Kontrola po podpisaniu umowy o dofinansowanie

0
40

Podpisując Umowę o dofinansowanie zobowiązujesz się poddać kontroli, czy sposób, w jaki prowadzisz projekt (inwestycję) jest zgodny z tym, co przewiduje umowa.

Kontrola może odbywać się w Twojej firmie, instytucji, organizacji lub na miejscu realizacji projektu (inwestycji), jak również w siedzibie instytucji, z którą podpisałeś Umowę o dofinansowanie – wtedy jesteś proszony o dostarczenie wszelkich dokumentów, które są związane z Twoim projektem. W przypadku odmowy poddania się kontroli lub utrudnianie jej przeprowadzenia może skutkować wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Podczas trwania kontroli osoby kontrolujące będą sprawdzały dokumenty związane z realizacją projektu (inwestycji) tj. dokumenty finansowe, techniczne jak również poziom osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu, które założyłeś we Wniosku o dofinansowanie, a także promocję projektu. Pamiętaj, że osoby kontrolujące mają prawo wejść na teren związany z realizowanym projektem oraz do wszystkich budynków i pomieszczeń, w których realizowany był Twój projekt.
Instytucje kontrolujące mogą również żądać od Ciebie pewnych wyjaśnień. Jednocześnie osoby kontrolujące powinny mieć dostęp do systemu komputerowego, wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z Twoim projektem. Nieudostępnienie przez Ciebie wszystkich wymaganych dokumentów lub odmowa udzielenia informacji jest traktowana przez osoby kontrolujące jak utrudnianie przeprowadzenia kontroli. Pamiętaj, aby w trakcie trwania kontroli zapewnić obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków oraz innych zagadnień związanych z Twoim projektem.
Wyniki przeprowadzonej kontroli zostają przedstawione na piśmie. Jest to informacja pokontrolna, w której zawarte są zalecenia pokontrolne. Przejdź do informacji na temat poszczególnych programów, aby dowiedzieć się więcej .
Po pomyślnej kontroli na zakończenie projektu oraz pozytywnej weryfikacji Twojego Wniosku o płatność końcową można uznać, że Twój projekt został zakończony. Wtedy otrzymasz przelew środków na swoje konto.
Pamiętaj jednak, że każdy projekt współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych musi zachować odpowiednią trwałość. Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tak zwanej znaczącej modyfikacji tj.:
modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny,
wynikającej ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury lub z zaprzestania działalności produkcyjnej.
W tym samym czasie możesz realizować więcej niż jeden projekt dofinansowywany z funduszy strukturalnych, więc jeżeli jeszcze nie rozpocząłeś kolejnego projektu, możesz szykować się do następnego naboru!
Materiał pochodzi z oficjalnego serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.funduszestrukturalne.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here