Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy mBrokers.pl

Poniższy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego prowadzonego w domenie mBrokers.pl oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Wydawcą portalu jest firma mBrokers.pl z siedzibą w Warszawie, zwaną w dalszej części poniższego regulaminu Usługodawcą lub mBrokers.pl

1. Definicje

Administrator Forum – oznacza Usługodawcę lub inny podmiot, któremu Usługodawca powierza administrowanie Forum

Adres IP– to unikatowy numer podporządkowany interfejsowi sieciowemu opartemu na protokole IP, który nadawany jest przez dostawcę Internetu

Aplikacja– to użytkowy program komputerowy wprowadzony przez mBrokers.pl, który służy do korzystania przez Użytkownika z Usługi mBrokers.pl

Portal internetowy – prowadzony przez Usługodawcę w sieci internetowej pod adresem http://mbrokers.pl

Czas wykonywania zamówienia– to czas zrealizowania zamówienia wybranego przez Użytkownika

Dni robocze – oznaczają wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy wynikających z Ustawy

Formularz – oznacza formularz internetowy zastosowany przez Usługodawcę, który umożliwia Użytkownikowi przekazanie mBrokers.pl danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, które są niezbędne do dokonania rejestracji, korzystania z Usług i założenia Konta Użytkownika

Forum – oznacza forum internetowe. Forum może być moderowane lub niemoderowane.

ID– indywidualny identyfikator, który nadawany jest przez Usługodawcę Użytkownikowi podczas procesu rejestracji

Konto – konto to dostępna dla Użytkownika po odpowiednim zalogowaniu część Serwisu, w którym gromadzone i modyfikowane są dane osobowe oraz inne dane gromadzone w serwisie

Materiały – to wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym również bazy danych i aplikacje opublikowane, zamieszczane oraz zastosowane przez Usługodawcę na portalu mbrokers.pl lub za jego pośrednictwem.

Newsletter – list elektroniczny, który za zgodą Użytkownika przesłany zostaje przez mbrokers.pl na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu. Zawiera informacje finansowe, marketingowe, handlowe oraz inne związane z portalem mbrokers.pl, zaopatrzony w elementy wizualizacyjne wskazujące na nadawcę listu elektronicznego.

Partner – partnerem nazywa się podmiot współpracujący z mbrokers.pl

PDF – to format zapisu w pliku danych, które można odczytać po pobraniu na urządzenie elektroniczne, zawierające czytnik PDF, a także inne dokumenty , które dostępne są w formie elektronicznej

Poczta mbrokers.pl – usługa poczty elektronicznej pozwalająca Użytkownikowi na komunikację z innymi Użytkownikami poczty elektronicznej

Portal mbrokers.pl – to portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie mbrokers.pl, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w portalu mbrokers.pl i jego treścią .

Post – post to wypowiedź Użytkownika na Forum

Profile Użytkownika – profilami Użytkownika są obszary w mbrokers.pl udostępnione Użytkownikowi. Za ich pomocą Użytkownik administruje danymi dotyczącymi swojej aktywności w ramach portalu mbrokers.pl

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (w rozumieniu art.8 ust 1 pkt. 1) ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną( Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm).

Serwis – Serwis internetowy rozpowszechniony jest pod adresem http://mbrokers.pl

Użytkownik – użytkownikiem jest osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, będąca Usługobiorcą Usług bez rejestracji lub po zalogowaniu, korzystająca z Usług mbrokers.pl

Usługi mbrokers.pl – są to świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub osoby trzecie, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie usługi, które są związane z funkcjonowaniem Serwisu mbrokers.pl

2. Usługi

Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji w Serwisie.

Korzystanie z niektórych Usług nie wymaga rejestracji w Serwisie.

Usługodawca może wprowadzić odpłatność za niektóre usługi, a o konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie poinformowany za każdym razem przed jej pobraniem.

Usługodawca swoje usługi świadczy na rzecz Użytkowników samodzielnie. Może jednak powierzyć świadczenie niektórych usług osobom trzecim bądź świadczyć usługi przez osoby trzecie, które będą działać w imieniu lub na rzecz Usługodawcy. Jednocześnie Usługodawca informuje Użytkownika o osobie, adresie oraz innych danych osoby trzeciej

W części w jakiej do korzystania z funkcjonalności portalu mbrokers.pl nie jest wymagana rejestracja portal mbrokers.pl jest internetowym publikatorem informacyjnym umożliwiającym na zasadach przewidzianych w Regulaminie dostęp do Materiałów w celu zapoznania się z ich treścią.

W ramach portalu mbrokers.pl Usługodawca może udostępniać Użytkownikom inne od opisanych w (poprzednim punkcie) Regulaminu funkcjonalności właściwe ze względu na charakter portalu mbrokers.pl

Usługi portalu mbrokers.pl

Usługami świadczonymi przez Usługodawcę na podstawie funkcjonowania portalu mbrokers.pl są w szczególności:

 • możliwość dostępu do Materiałów, aby zapoznać się z ich treścią w tym również wyznaczonych przez portal mbrokers.pl jako odpłatne. Nabycie dostępu do Materiału w celu zapoznania się z jego treścią nie oznacza pozyskania uprawnień licencyjnych do Materiałów.
 • dostarczanie drogą elektroniczną Newsletterów
 • umożliwienie Użytkownikowi przez Usługodawcę korzystanie z Forum oraz udostępnienie miejsca na serwerach, które ma na celu przechowywanie danych stanowiących wpisy Użytkownika zamieszczane przez niego na Forum. Dotyczy również umożliwienie Użytkownikowi wyrażania swoich komentarzy na dany temat, również komentarzy do komentarzy innych Użytkowników na portalu mbrokers.pl

Kanał RSS – umożliwienie Użytkownikom pobieranie części treści zmieszczonych na portalu mbrokers.pl i zamieszczenie ich na stronach internetowych Użytkowników

Katalog druków i formularzy – oznacza udostępnienie Użytkownikom druków i formularzy we współpracy z Partnerami

Usługa audionews – oznacza udostępnianie Użytkownikom treści audio z portalu mbrokers.pl na podstawie indywidualnego żądania przez Użytkownika

Usługi wyszukiwania – czyli umożliwienie Użytkownikom korzystania z mechanizmów informatycznych, które pozwalają wyszukać oraz wyświetlić dane zapisane na serwerach portalu mbrokers.pl

Subskrypcja – czyli umożliwienie Użytkownikom otrzymywanie Materiałów z portalu mbrokers.pl

Użytkownik w ramach Usług może utworzyć i utrzymywać Profil Użytkownika. W niektórych przypadkach określonych przez Usługodawcę utworzenie i utrzymywanie Profilu Użytkownika jest obowiązkowe w celu korzystania z Usług.

Użytkownika, który korzysta z części portalu mbrokers.pl, w którym dostęp nie wymaga rejestracji zobowiązany jest do przestrzegania zasad dostępności i korzystania z Materiałów określonych w Regulaminie.

Korzystanie z Usług świadczonych w Serwisie może wymagać udzielenia przez Użytkownika zgody na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych tzw. cookies lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Użytkownika. Pliki te nie zmienią konfiguracji komputera, nie służą również do instalowania lub deinstalacji programów komputerowych, trojanów, wirusów. Mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Użytkownik może odmówić udzielenia zgody za pomocą odpowiednich narzędzi konfiguracyjnych w zastosowanej przeglądarce internetowej.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Jednocześnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe na skutek podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

Użytkownik nie może:

 • zamieszczać reklam i innych informacji o charakterze komercyjnym w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych.
 • rozpowszechniać, przechowywać, dostarczać w Serwisie treści bezprawne, sprzeczne z prawem, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujące przemoc i treści naruszające dobre obyczaje.
 • zamieszczać, rozpowszechniać i przechowywać w Serwisie danych i innych Materiałów,do których prawa przysługują osobie trzeciej.
 • zakładać i prowadzić bloga, którego celem będzie promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów i usług. Jest to możliwe tylko wtedy gdy Usługodawca przewidział taką możliwość.
 • korzystać z Usług w celach agitacji politycznje i religijnej w ramach Usług do tego nieprzeznaczonych.
 • stosować wyrażeń powszechnie uznanych za obraźliwe i wulgarne

3. Rejestracja

Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, o których mowa w regulaminie jest przeprowadzenie przez Użytkownika prawidłowego procesu rejestracji na portalu mbrokers.pl poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza, który jest udostępniony przez Usługodawcę oraz zaakceptowanie Regulaminu.

Po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, która zawarta jest pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą. Jej treść stanowią postanowienia Regulaminu, w tym również oświadczenia i zastrzeżenia Usługodawcy, które zawarte są w treści portalu mbrokers.pl, a także oświadczenia Użytkownika dostarczone drogą elektroniczną.

Zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli z postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z Usług na portalu mbrokers.pl.

Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane, które zostały zawarte w Formularzu są aktualne,prawdziwe i pełne, a także stanowią rzeczywiste dane osobowe.

Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępnienia swojego Konta i Profilu Użytkownikom osobom innym niż Użytkownik. Udostępnienie przez Użytkownika osobie trzeciej danych do Konta Użytkownika lub Profilu Użytkownika w tym także korzystanie z Materiałów jest naruszeniem Regulaminu i uprawnia portal mbrokers.pl do natychmiastowego rozwiązania umowy na korzystanie z Usług.

Użytkownik zobowiązuje się do najwyższej staranności w zakresie ochrony nazwy Konta Użytkownika jakim jest login, a także zastosowanego przez Użytkownika hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. Hasło powinno być w najwyższym poziomie trudności (co najmniej 8 znaków, małe i wielkie litery, cyfry lub znaki specjalne). Zastosowane powinno zostać również oprogramowanie zabezpieczające w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych przez Użytkownika sprzęcie komputerowym.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych wykonywanych przez Użytkownika w ramach funkcjonowania portalu mbrokers.pl przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta Użytkownika oraz danych w tym koncie zawartych. Użytkownik przyjmuje również pełną odpowiedzialność z tytułu czynności zrealizowanych z użyciem jego konta i danych w nim zawartym jak za własne czynności.

Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adresy poczty elektronicznej, login…

Korzystanie z poszczególnych Usług, w szczególności w zakresie pośrednictwa
finansowego, może wymagać podania przez Użytkownika danych innego rodzaju.

4. Zasady dostępności i korzystania z Materiałów

Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadome, iż wszystkie Materiały, które są zamieszczone, publikowane i wykorzystywane na portalu mbrokers.pl, dostępne zarówno bez rejestracji jak i wymagające rejestracji stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy lub przez niego nabytych uprawnień licencyjnych i innych zgód z zakresu rozpowszechniania. Podlegają one ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim, innych prawach pokrewnych oraz konwencji międzynarodowych.

Korzystanie z Materiałów, które wykraczać będzie poza zapoznanie się z ich treścią przy pomocy przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny w postanowieniu Regulaminu traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich ze skutkiem odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Udostępnianie Materiałów w portalu mbrokers.pl oraz korzystanie z portalu przez Użytkownika z portalu mbrokers.pl zarówno w części otwartej jak i płatnej w celu zapoznania się z ich treścią, nie uprawnia Użytkownika do:

 • kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Materiałów, umieszczania w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania ich w inny sposób, zarówno w całości jak i w części,
 • zwielokrotniania Materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzenie tak stworzonych materiałów do obrotu
 • umieszczania odesłań do portalu mbrokers.pl w taki sposób, aby było niemożliwe i utrudnione rozpoznanie źródła pochodzenia Materiałów
 • realizowania zadań wykorzystujących Materiały, zarówno w całości jak i we fragmentach
 • rozpowszechniania opracowań Materiałów niezależnie od przyczyn lub celu, jak również rozpowszechniania i dokonywania przeróbek, skrótów i zmian.

Wszystkie oznaczenia handlowe opublikowane na portalu mbrokers.pl oraz oznaczenia handlowe umieszczone w reklamach rozpowszechnionych na portalu mbrokers.pl są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi, które podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

Dopuszczone jest korzystanie z treści Materiałów tylko poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu pod warunkiem, że podane zostanie źródło i link do strony internetowej portalu na której publikowana jest pełna treść.

Podmioty gospodarcze, które opisane są w Materiałach mogą otrzymać uprawnienie licencyjne do opublikowania archiwalnych Materiałów na poniższych zasadach:

 • materiał uznany jest za archiwalny po upływie siedmiu dni od publikacji na portalu mbrokers.pl
 • otrzymanie licencji odbywa się poprzez złożenie zamówienia na udostępnienie Materiału wraz z uprawnieniami licencyjnymi i otrzymanie Materiału w formie elektronicznej takie jak np. plik pdf, plik tekstowy, po opłacie licencyjnej określonej w cenniku
 • nabycie licencji uprawnia licencjobiorcę do publikacji Materiału w formie elektronicznej, tylko i wyłącznie na ogólnodostęnych stronach internetowych, których zasady i ograniczenia określone są w Regulaminie
 • licencjobiorca w ramach udzielonej licencji zostaje uprawniony do publikacji Materiału wyłącznie na własnej stronie internetowej bez prawa do dalszej sublicencji. Licencjobiorcy nie przysługuje również uprawnienie do udostępniania Materiału osobom trzecim do dalszej publikacji lub innego wykorzystywania.
 • zakazana jest jakakolwiek dystybucja, obrót, powielanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci oraz publiczne Materiału, w szczególności w celu zarobkowym, niezależnie od formy i sposobu
 • przy dozwolonej publikacji tekstu licencjobiorca jest zobowiązany opatrzyć go oznaczeniem danych dotyczących autora, źródła, a w przypadku Materiału publikowanego w wersji elektronicznej danych autora, wydawcy wraz z linkiem do tekstu źródłowego w domenie portalu mbrokers.pl, z którego pochodzi Materiał.
 • Użytkownik na podstawie uzyskanej licencji do publikacji tekstu nie nabywa autorskich praw majątkowych do tego tekstu. Jest to tylko zezwolenie na opublikowanie Materiału na warunkach, które są określone w Regulaminie.
 • wniesienie opłaty licencyjnje jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków licencji
 • inne korzystanie z Materiału nie objete postanowieniami Regulaminu wymaga udzielenia przez Usługodawcę zgody i zawarcia odrębnej umowy pod rygorem odpowiedzialności wobec Usługodawcy z tytułu naruszenia praw podmiotowych.
 • Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadome, że treści Materiałów nie stanowią wytycznych, rekomendacji oraz zaleceń do jakichkolwiek zachowań i nie stanowi podstawy do decyzji o charakterze prawnym lub ekonomicznym z powołaniem się na treść Materiałów.

Forum

 • Forum jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez
  Użytkowników. Korzystanie z Usług w zakresie Forum nie wymaga rejestracji Użytkownika,
  chyba że Usługodawca wprowadził konieczność rejestracji Użytkowników w odniesieniu do
  danego rodzaju Forum.
 • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że jego wypowiedzi są
  powszechnie dostępne w sieci internetowej. Użytkownik wyraża również zgodę na to, aby inni Użytkownicy komentowali jego wypowiedzi
 • Usługodawca zapewnia dostęp do Forum dla wszystkich Użytkowników, którzy dokonali procesu rejestracji oraz zaakceptowali postanowienia zawarte w Regulaminie
 • Użytkownik rejestruje swoją obecność na Forum oryginalnym identyfikatorem. Jednocześnie Administrator Forum lub moderator przyjmuje za niedopuszczalny nick stanowiący słowo wulgarne, będące oznaczeniem komercyjnym albo będący bardzo podobny do identyfikatora innego Użytkownika.
 • Forum oraz wypowiedzi na nim zamieszczane nie stanowią materiału prasowego i publikacji Usługodawcy. Usługa Forum stanowi udostępnienie przestrzeni w portalu mbrokers.pl do swobodnej wypowiedzi Użytkownika oraz udostępnienie przestrzeni na serwerze Usługodawcy w celu przechowywania danych jakimi są treści zamieszczane przez Użytkownika na Forum.
 • wypowiedzi zamieszczane na Forum są rozpowszechniane przez Użytkownika na własną odpowiedzialność
 • Użytkownik oświadcza, że każda wypowiedź rozpowszechniona przez niego na Forum jest zamieszczona przez niego samego i nie stanowi publikacji Usługodawcy oraz że jest świadomy swojej odpowiedzialności prawnej wynikającej z tytułu rozpowszechniania treści, która narusza przepisy prawa
 • na Forum niedopuszczalne jest zamieszczanie treści sprzecznych z prawem, nawołujących do dyskryminacji lub nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej bądź propagującej przemoc, treści uznawanych za kolidujących z nakazami moralności, sprzecznych z zasadami dobrego obyczaju i współżycia społecznego, w tym w szczególności wulgarnych, obraźliwych,a także pornograficznych.
 • na podstawie funkcjonowania Forum Użytkownik nie może zamieszczać treści chronionych przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • na Forum nie mogą być zamieszczane treści reklamowe, marketingowe, w tym treści reklamy ukrytej
 • Użytkownik Forum oświadcza, iż przyjmuję, że relacja pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem opiera się za zasadach właściwych dla usługi opisanej w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgodnie z tym Usługodawca nie ma obowiązku zweryfikowania treści danych i materiałów pod katem ich zgodności z prawem oraz Usługodawcy przysługuje możliwość usunięcia dostępu do każdej treści zamieszczonej przez Użytkownika w przypadku gdy uzyska informację o tym, że wypowiedź ma charakter bezprawny
 • niezależnie od zasad określonych w Regulaminie Użytkownik oświadcza, że akceptując jego postanowienia przyjmuje na siebie nieograniczoną i pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw, jak i uprawnień osób trzecich poprzez treść lub formę wypowiedzi rozpowszechnionych przez Użytkownika na Forum. Oznacza to, że Użytkownik zobowiązuje się do przyjęcia na siebie wszelkich czynności prawnych w przypadku przedstawienia przez uprawniony organ, osobę fizyczną lub prawną, albo jednostkę nie mająca osobowości prawnej roszczeń, zarzutów i żądań dotyczących naruszenia prawa poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownika na Forum.
 • w przypadku w którym sąd orzekający lub inny organ orzekłby o odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu naruszenia prawa przez zamieszczenie wpisu Użytkownika na Forum, Użytkownik zobowiązuje się do realizacji na własny koszt wszelkich skutków prawnych z tego wynikających oraz pokrycia szkody, w zakres której będzie wchodzić koszt postępowania i obsługi prawnej oraz koszty zastępstwa procesowego
 • niezależnie od uprawnienia o którym mowa jest w Regulaminie Usługodawca w przypadku naruszenia przepisów prawa przez Użytkownika ma uprawnienie do trwałego i natychmiastowego usunięcia Użytkownika z listy Użytkowników. Wiąże się to z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz z powiadomieniem właściwych organów o fakcie naruszenia prawa.
 • Usługodawca na wypadek naruszenia prawa lub zasad Regulaminu poprzez rozpowszechnienie przez Użytkownika wpisów i wypowiedzi na Forum rejestruje Adresy IP Użytkowników i nadaje ID
 • Administrator Forum lub moderator mają prawo do zamykania, zmiany lub usuwania każdego wątku i w każdej chwili jeśli uzna treść za nieodpowiednią.
 • w sytuacji w której dochodzi do usunięcia zamieszczonej przez Użytkownika treści uznanej jako niedopuszczalną,jej usunięcie może spowodować niedostępność całego wątku wypowiedzi, bez względu na charakter i zawartość pozostałych wpisów
 • Administrator Forum lub Moderator w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik wielokrotnie naruszył zasady Regulaminu ma prawo do zablokowania adresu IP, Konta Użytkownika (na czas określony lub bezterminowo), zablokowanie możliwości tworzenia nowych wątków lub uczestnictwa w wątkach, które już istnieją również na czas określony lub bezterminowo.
 • część adresu IP, z którego zostało nawiązane połączenie z serwerem Portalu może być widoczna w ramach prezentacji zamieszczonej przez Użytkownika wypowiedzi na Forum
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w zakresie funkcjonowania Forum
 • Pocztą elektroniczną na adres internetowy portalu mbrokers.pl mogą być zgłaszane zastrzeżenia, uwagi, oświadczenia dotyczące funkcjonowania Forum lub zgłoszenia, które dotyczą naruszenia prawa oraz Regulaminu
 • niezależnie od kwalifikacji prawnej portalu mbrokers.pl udostępnione Forum jest wyodrębnioną częścią tego poratlu i nie stanowi prasy w rozumieniu ustawy Prawo prasowe
 • Usługodawca informuje, że wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące zasad funkcjonowania Forum stosuje się odpwiednio do zamieszczania przez Użytkowników komentarzy do Materiałów
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania osób trzecich
  podjętych pod wpływem opinii i komentarzy rozpowszechnianych w Serwisie

Newsletter

 • Użytkownik może zamówić Usługę w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną w sposób wskazany w portalu.
 • Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy korespondencję związaną z udostępnieniem Newslettera na adres poczty elektronicznej, który został wskazany przez Użytkownika z Formularzu.
 • Użytkownik, który zamówił subskrypcję Newslettera zawierającego informację handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej wszelkich informacji handlowych, które pochodzą od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej podanej w Formularzu i na Koncie Użytkownika.
 • cofnięcie zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, której wola otrzymywania w formie elktronicznej została odwołana, uprawnia Usługodawcę do zakończenia świadczenia usługi subskrypcji Newslettera.
 • warunkiem korzystania z usługi Newslettera jest posiadanie przez Użytkownika poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 • informacja handlowa lub Newsletter wysłana na podstawie Regulaminu zawierać będzie informację o nadawcy, wypełnione pole tematu w liście elektronicznym oraz informację o sposobie rezygnacji z Usługi. Jednocześnie Użytkownik w przypadku zmiany parametrów danych,zobowiązuje się do aktualizacji danych zawartych w Koncie Użytkownika.
 • prawo do rezygnacji z otrzymywania Newsletterów przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili

Usługa Aplikacji

 • usługa Aplikacji polega na możliwości zapoznawania się za pośrednictwem tableta czy smartfonów z treścią wybranych Materiałów.
 • dostęp do Aplikacji może być odpłatny.
 • prawo do korzystania z Aplikacji Użytkownik nabywa na zasadach właściwych dla nabywania Towarów lub za pośrednictwem sklepów internetowych w których Aplikacja zostanie udostępniona według zasad ustalonych przez tych Usługodawców.
 • ceny nabycia dostępu publikowane są na stronach internetowych usługodawcó którzy udostępniają Aplikacje.
 • Użytkownik pobierając Aplikację, akceptując Regulamin oraz zasady korzystania z Aplikacji uzyskuje prawo do używania Aplikacji w celu korzystania z Materiałówna urządzeniu mobilnym.
 • Użytkownikowi nie wolno zwielokratniac i rozpowszechniać Aplikacji, a także dokonywać jakichkolwiek zmian w teści Aplikacji, zarówno w formie graficznej jak i informatycznej.
 • Usługodawca nie odpowiada za wadliwe funkcjonowanie Aplikacji jeżeli jest to spowodowane wadami sprzętu Użytkownika oraz przyczynami leżącymi po stronie udostępniających Aplikację.
 • korzystając z Aplikacji stosować należy wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczące zapoznawania się z treścią Materiałów i praw do Materiałów.

Dane osobowe

 • podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne.
 • Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • Usługodawca jako administrator danych ma obowiązek dbania o bezpieczenstwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Dane te muszą być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści i modyfikacji swoich danych osobowych m.in. korzystając z Konta i Profilu Użytkownika.
 • Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektorniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, przede wszystkim w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczeniu danej Usługi, rozliczenia, realizacji zamówień, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okolicznosci niedozwolonego korzystania z Usług, w celach kontaktowych, archiwizacyjnych lub w przypadku dochodzenia roszczeń.
 • Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu własnych produktów i usług, który prowadzony jest w formie papierowej lub za odrębnie wyrażónymi zgodami, w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej lub telefonicznej.
 • Dane osobowe przetwarzane do realizacji Usługi mogą być udostępnione operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień.
 • na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkonikom innym podmiotom.

Rozwiązanie umowy zawartej na podstawie Regulaminu

 • umowa o swiadczeniu Usług w której Usługi są bezpłatne, zawarta za zasadach Regulaminu może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie przez usunięcie Konta Użytkownika.
 • zawarta na zasadach Regulaminu umowa o świadczeniu Usług bezpłatnych może być rozwiązana przez Usługodawcę przez usunięcie Konta Użytkownika lub zawieszone moze zostać zarówno w części jak i w całości jej wykonywanie w przypadkach określonych w Regulaminie.
 • Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytownika w przypadku kiedy zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z serwisu.
 • w każdym przypadku zerwania umowy wszelkie zezwolenia i zgody udzielone przez Użytkownika w okresie jej obowiązywania, a szczególnie zezwolenia i zgody związane z przetwarzaniem danych osobowych zostają w mocy do czasu ich odwołania.
 • wypowiedzenie umowy i usunięcie Konta nie wiąże się z usunięciem z Portalu mbrokers.pl utworów, danych, komentarzy, opinii i innej aktywności Użytkownika, chyba że Regulamin bądź postanowienia odnoszące się do poszczególnych Usług stanowią inaczej.

Postanowienia końcowe

 • korzystajac z portalu mbrokers.pl zarówno w zakresie nie wymagającym rejetracji Użytkownika jak i w zakresie tego wymagającym, w tym również Usług odpłatnych Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowien Regulaminu, a naruszenie zasad bedą traktowane przez Usługodawcę jako naruszenie Regulaminu.
 • wszystkie zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązują od daty wprowadzenia tych zmian na stronie internetowej poratlu w formie tekstu jednolitego.
 • wszystkie czynności prawne zrealizowane przez datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą wykonywane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • w przypadku spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialnosci za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo prasowe oraz ustawy Prawo własności przemysłowej.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz umów zawartych na jego podstawie jest sąd własciwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

Przedstawiony Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.02.2018r.