Zapobieganie zatorom płatniczym w przedsiębiorstwie to złożony proces, którego jednym z elementów jest skuteczne dochodzenie należności. Brak rozliczenia z odbiorcą produktu i usługi, uniemożliwia  zadośćuczynienie własnym zobowiązaniom, a dodatkowo (bez podjęcia we właściwym czasie odpowiednich środków prawnych) wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia od zrealizowanej transakcji należności publicznoprawnych jak m.in. podatek VAT, podatek dochodowy czy proporcjonalną do wykazanego dochodu składkę zdrowotną (przy podatku liniowym i skali).


Wybór właściwej metody


Radca Prawny lub Adwokat prowadzący sprawę z ramienia naszej Kancelarii, po szczegółowym zbadaniu stanu faktycznego, z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej wierzyciela i dłużnika oraz łączącej ich relacji, wspólnie z wierzycielem dokonuje wyboru najbardziej odpowiedniej strategii odzyskania należności.


• negocjacje


Wielokrotnie  w interesie Klientów, zalecane jest  przeprowadzenie tzw. miękkich działań windykacyjnych, opartych na negocjacjach i zwieńczonych zawarciem korzystnej ugody niż dochodzenie (nawet skuteczne) wierzytelności na drodze sądowej. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy Dłużnikiem jest wieloletni kontrahent, mający przejściowe problemy finansowe, a przy tym istnieje duża szansa na dalszą współpracę w przyszłości. Właściwie skonstruowana ugoda zawierająca odpowiednie zabezpieczenia (m.in. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji) pozwoli:


1. precyzyjnie określić wielkość roszczenia;
2. uzyskać oświadczenie o uznaniu długu;
3. wydłużyć termin przedawnienia;
4. jeśli zajdzie taka potrzeba – znacznie skrócić drogę do uzyskania tytułu wykonawczego;
5. zachować dobre relacje z kontrahentem przy jednoczesnym zabezpieczeniu własnego interesu.


• etap sądowy


Na wstępie należy podkreślić, iż istnieje zamknięty katalog podmiotów, które mogą Wierzyciela reprezentować w sądzie. Takie uprawnienia ustawodawca przewidział dla profesjonalnych pełnomocników, tj. Radców Prawnych i Adwokatów. Wbrew pozorom legitymacji do zastępowania w toku procesu sądowego nie posiadają różnego rodzaju kancelarie windykacyjne, biura dochodzenia należności, firmy windykacyjne itp.


Po zweryfikowaniu i przeanalizowaniu materiału dowodowego potwierdzającego istnienie danego roszczenia oraz po podjęciu kroków mających na celu polubowne rozwiązanie sporu, Radca Prawny bądź Adwokat dokonuje wyboru trybu postępowania oraz sporządza pozew. W uzasadnionych przypadkach wraz z pozwem sporządzany jest również wniosek o dokonanie zabezpieczenia, które ułatwi w przyszłości skuteczną egzekucję.


Warto zaznaczyć, iż wierzycielowi oprócz należności głównej przysługują jeszcze określone roszczenia dodatkowe, których zakres zależy od tego czy dłużnikiem jest konsument czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą. W tej drugiej sytuacji  wierzycielowi przysługuje prawo do żądania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, a także dodatkowa rekompensata za opóźnienie w transakcjach handlowych. Ponadto, niezależnie od rodzaju podmiotu będącego dłużnikiem, w przypadku skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika – w osobie Radcy Prawnego lub Adwokata, w przypadku wygranej Wierzyciel może żądać obok kosztów sądowych, również kosztów zastępstwa procesowego.


• wyrok i co dalej?


Uzyskanie tytułu wykonawczego jest niezbędne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, czyli postępowania, którego celem jest doprowadzenie do spełnienia świadczenia stwierdzonego w tytule wykonawczym.  Również i na tym etapie dochodzenia wierzytelności, Radcowie Prawni oraz Adwokaci podejmują określone czynności w celu ochrony interesu Wierzyciela. Ponadto, jeżeli jest to uzasadnione stanem faktycznym, profesjonalni pełnomocnicy w imieniu swojego Klienta inicjują wszczęcie wobec dłużnika postępowania upadłościowego oraz monitorują jego przebieg.


Ważnym elementem skutecznego dochodzenia wierzytelności jest ochrona interesu wierzyciela w sytuacji, gdy dłużnik wyzbywa się składników majątku np. dokonując darowizn lub pozornych umów sprzedaży. Praktyka zawodowa pokazuje, iż niestety nader często dochodzi do wyżej wskazanych sytuacji, co wymaga jak najszybszego podjęcia określonych środków prawnych, by tego rodzaju działania dłużnika, uznać za nieskuteczne względem wierzyciela.


• Niewypłacalność dłużnika – czy da się zrobić coś więcej?


Niestety nawet najsprawniej przeprowadzony proces windykacyjny, wraz z uzyskaniem zabezpieczenia w postępowaniu sądowym, nie zagwarantuje odzyskania wierzytelności w całości ani w części. Należy jednak pamiętać, że posiadając tytuł wykonawczy, w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji, nic nie stoi na przeszkodzie, by postępowanie egzekucyjne podjąć ponownie gdy zmieni się sytuacja ekonomiczna Wierzyciela (np. w skutek podjęcia pracy czy otrzymania spadku).


Jeżeli wierzyciel jest przedsiębiorcą, a wierzytelność powstała w toku prowadzonej przez niego działalności (np. niezapłacona faktura przez kontrahenta) właściwie jej stwierdzenie oraz stwierdzenie bezskuteczności egzekucji pozwala uznać taką wierzytelność za koszt uzyskania przychodu i uwzględnić powyższe w wysokości odprowadzanych należności publiczno-prawnych.


W razie chęci podjęcia współpracy w zakresie dochodzenia wierzytelności bądź wstąpienia do już toczącego się postępowania zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.


Współpracujemy z Klientami z terenu całego kraju, jak również udzielamy konsultacji online.


JR Zielińscy Radcowie Prawni Spółka partnerska
Dziewińska 29h/1
87-800 Włocławek
www.jrprawnicy.pl
t: 690-825-215
sekretariat@jrprawnicy.pl

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments