Realizacja działań

0
44

Część podmiotów np. jednostki samorządowe, mogą rozpocząć swoją inwestycję na własne ryzyko przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku.

Pamiętaj, że taka decyzja niesie za sobą ryzyko, że nie otrzymamy dotacji, a inwestycja będzie w toku i będziemy musieli ją opłacić w całości z własnych środków. Przedsiębiorcy muszą zwykle poczekać z wydatkami do dnia następującego po dniu podpisania Umowy o dofinansowanie. Może to być także dzień następujący po dniu złożenia wniosku lub dzień następujący po dniu otrzymania informacji, że projekt co do zasady kwalifikuje się do objęcia wsparciem. Informacje te znajdziesz w dokumentacji działania, w ramach którego ubiegasz się o dofinansowanie.

Bardzo ważne jest, abyś zbierał wszelkie dokumenty związane z Twoim projektem. Będziesz musiał je przedstawić wraz z Wnioskiem o płatność, aby otrzymać wsparcie ze środków unijnych na realizację Twojego projektu. Będą to wszelkie dokumenty mówiące o tym, iż posiadasz zakupioną rzecz (np. protokół przekazania) lub wybudowany obiekt (np. protokół odbioru). Jeżeli zakupiłeś środki trwałe dopilnuj także, aby mieć wszelkie gwarancje i certyfikaty. Możesz później być poproszony o ich przedstawienie.

Wniosek o płatność to dokument, który należy sporządzić na specjalnym formularzu, składany w trakcie trwania projektu objętego wsparciem oraz na zakończenie; wniosek ten jest weryfikowany i po akceptacji staje się podstawą do rozliczenia projektu i wypłacenia dotacji.

Dokumentami, które stanowią zwykle załączniki do Wniosku o płatność są faktury lub inne dowody zapłaty (równoważne dowody księgowe potwierdzające wydatki). Wszystkie one muszą być opisane zgodnie z zasadami księgowymi i zebrane. Twoim obowiązkiem jest także prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej od samego początku realizacji projektu (tj. na wyodrębnionych kontach księgowych, bądź z zastosowaniem wyodrębnionego kodu księgowego).

Bardzo ważnym punktem Twojego projektu będzie promocja i informacja. Musisz pamiętać, że w przypadku otrzymania dofinansowania ze środków unijnych powinieneś w widocznym miejscu umieścić symbole unijne tak, aby w ten sposób pokazać wkład Unii Europejskiej we własnym projekcie i zachęcić innych do ubiegania się o środki unijne w swoim środowisku. Taka informacja może zostać umieszczona na stronie internetowej Twojej firmy czy organizacji, a także w formie tablicy pamiątkowej na ścianie budynku, który wybudowałeś lub wyremontowałeś dzięki dotacji. Ważne jest przedstawienie logo i nazwy programu, z którego korzystałeś.

Wszystkie przedmioty zakupione lub wytworzone z funduszy unijnych (produkty czy środki trwałe, takie jak maszyny, urządzenia, aparatura) powinny zostać oznakowane plakietkami informacyjnymi – zgodnie ze wzorem przedstawionym w dokumentacji konkursowej. Jeżeli zamieszczasz ogłoszenia w prasie lub informacja o Twoim projekcie pojawia się w środkach masowego przekazu – również pamiętaj aby zbierać dowody takiej promocji – będą wymagane przy sprawozdaniach z realizacji projektu i pokażą, że w pełni wywiązałeś się z obowiązku jego promowania.

Pamiętaj! Promocja projektu oraz informacja, że otrzymałeś dotację unijną jest jednym z Twoich obowiązków. Jeżeli nie wywiążesz się z niego, dotacja może zostać Ci odebrana.

Materiał pochodzi z oficjalnego serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.funduszestrukturalne.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here