Magazynowanie towarów niebezpiecznych jest wyjątkowo odpowiedzialnym zajęciem. Każdy przedsiębiorca zajmujący się tymi działaniami, ma obowiązek zapoznania się z panującymi regułami i zasadami, które jednoznacznie określają sposoby magazynowania takich towarów. Dowiedz się, czym są towary niebezpieczne i jak w odpowiedzialny i bezpieczny sposób je składować.

Magazynowanie towarów niebezpiecznych


Jako towary niebezpieczne definiuje się wszystkie substancje, które mogą w szkodliwy sposób oddziaływać na organizm człowieka oraz stwarzać zagrożenie dla środowiska. Wszystkie zasady transportu oraz przechowywania towarów niebezpiecznych zostały spisane w europejskiej umowie ADR. Co oznacza skrót ADR? Wywodzi się on z języka francuskiego z konwencji traktującej o drogowym przewozie towarów niebezpiecznych (L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route).

Zasady magazynowania towarów niebezpiecznych są również określane w krajowych aktach. Na początku należy odpowiednio wybudować magazyn lub przystosować taki, który już istnieje. Zasady definiujące wymagania dotyczące magazynów, są określane według prawa budowlanego oraz muszą być zgodne z przepisami przeciwpożarowymi. Po odpowiednim przygotowaniu magazynu, należy zapoznać się z zasadami przechowywania substancji, w zależności od ich rodzaju. Bardzo ważna jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznych, która w języku angielskim ma nazwę material safety data sheet, czyli w skrócie MSDS lub SDS. Jest to dokument, który producent przygotowuje dla każdej substancji niebezpiecznej, zawierający jej właściwości fizykochemiczne oraz szczegółowy opis zagrożeń, jakie może stworzyć. Jest to istotne, ponieważ na podstawie tego opisu można określić jakie środki ostrożności należy przedsięwziąć, aby magazynowane materiały niebezpieczne nie stanowiły niepotrzebnego zagrożenia. Producent ma również obowiązek umieścić w takiej karcie odpowiedni symbol GHS, który określa przynależność danej substancji do jednej lub kilku grup zagrożeń. Ta informacja wskazuje metody zabezpieczeń, które magazyn materiałów niebezpiecznych powinien zastosować, aby zminimalizować ryzyko.

W przypadku substancji ciekłych trzeba pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przestrzeni magazynowej na wypadek rozlania się cieczy. Dodatkowym aspektem w przypadku materiałów ciekłych jest obowiązek zapewnienia właściwego urządzenia, które tę substancję będzie pobierać ze zbiornika, tak aby uniknąć ryzyka oblania pracownika. Z kolei jeśli chodzi o postępowanie z substancjami gazowymi (zbiorniki z gazami skroplonymi, sprężonymi lub rozpuszczonymi pod ciśnieniem), nie można ustawiać zbiorników z tymi materiałami bezpośrednio pod pomieszczeniami, w których stale przebywają pracownicy.

Dodatkowymi, bardzo ważnymi elementami, magazynów, w których trzymane są substancje niebezpieczne, są urządzenia sygnalizujące zagrożenie, środki neutralizujące, środki gaśnicze oraz apteczki. Każdego pracownika magazynu trzeba zapoznać z instrukcją pożarową oraz odpowiednio przeszkolić go w tym zakresie.

 

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments