Prawo cywilne i rodzinne 1/3 - Opłaty Sądowe
Prawo cywilne i rodzinne
W rodzajach spraw
Opłata sądowa
Rozwód
600,00 zł
Separacja
600,00 zł
Ochrona dóbr osobistych
600,00 zł
Ochrona niemajątkowych praw autorskich
600,00 zł
Ochrona niemajątkowych praw wynikających z uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub zdobniczego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego
600,00 zł
Ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
600,00 zł
koniec

Prawo cywilne i rodzinne 2/3 - Opłaty Sądowe
Prawo cywilne i rodzinne
W rodzajach spraw
Opłata sądowa
Ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
200,00 zł
Unieważnienie małżeństwa
200,00 zł
Rozwiązanie przysposobienia
200,00 zł
Zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
200,00 zł
Unieważnienie uznania dziecka
200,00 zł
Ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej
200,00 zł
Naruszenie posiadania 200,00 zł
Uchylenie uchwały organu spółdzielni 200,00 zł
Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej 200,00 zł
Przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej 200,00 zł
Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200,00 zł
Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu 200,00 zł
Stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni 200,00 zł
Ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni 200,00 zł
koniec

Prawo cywilne i rodzinne 3/3 - Opłaty Sądowe
Prawo cywilne i rodzinne
W rodzajach spraw
Opłata sądowa
Zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej
100,00 zł
Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego
100,00 zł
Zniesienie separacji
100,00 zł
Zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego
100,00 zł
Zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński
100,00 zł
Pozew w sprawie rozpoznawanej w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
100,00 zł
Jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku
300,00 zł
W sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o podziale
500,00 zł
Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe
1.000,00 zł
koniec

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl