Prawo gospodarcze - Opłaty sądowe
Spraw gospodarczych
W rodzajach spraw
Opłata sądowa
Zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego
50,00 zł
Sprawy z zakresu ochrony środowiska
100,00 zł
Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie
100,00 zł
Zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
500,00 zł
Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie
1.000,00 zł
Sprawy z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji
1.500,00 zł
Sprawy o unieważnienie przetargu
1.500,00 zł
Ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki
2.000,00 zł
Rozwiązanie spółki
2.000,00 zł
Wyłączenie spólnika ze spółki
2.000,00 zł
Uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgomadzenia spółki
2.000,00 zł
Stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki
2.000,00 zł
Odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie
3.000,00 zł
Skarga na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach zamówień publicznych
3.000,00 zł
koniec

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl