Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności - Jest to forma zabezpieczenia umowy leasingowej za pośrednictwem wierzytelności. Polega ona na podpisaniu umowy przelewu wierzytelności (cesji), który dochodzi pomiędzy wierzycielem (cedentem), a osobą trzecią (cesjonariuszem). Może być wykonana bez zgody dłużnika, lecz powinien być o tym procesie powiadomiony. Na nabywcę wraz z wierzytelnością przechodzą także wszystkie prawa z nią związane, w szczególności prawo o roszczenia o zaległe odsetki. Umowa powinna być ona sformułowana na piśmie, lecz nie jest to stosowane w przypadku cesji wierzytelności z dokumentu na okaziciela. W przypadku, gdy wierzyciel pierwotny dokona spłaty należności w odpowiednim terminie powinna być dokonana cesja zwrotna, jest to przelew wierzytelności powrotem na rzecz wierzyciela pierwotnego.


Copyright 2017  ©  mBrokers.pl