Sprawy w zakresie ksiąg wieczystych - Opłaty Sądowe
Prawo ksiąg wieczystych
W rodzajach spraw
Opłata sądowa
Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
60,00 zł
Dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy
60,00 zł
Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata
60,00 zł
Sprostowanie działu I-O
60,00 zł
Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości
60,00 zł
Odłączenie nieruchomości lub jej części
60,00 zł
Założenie księgi wieczystej
60,00 zł
O wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha
150,00 zł
O wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami
150,00 zł
O wpis praw osobistych i roszczeń
150,00 zł
O wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych
150,00 zł
Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
200,00 zł
koniec

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl