Opłaty Krajowego Rejestru Sądowego 1/2 - Opłaty Sądowe
Opłaty KRS
W rodzajach spraw
Opłata sądowa
Wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych
150,00 zł
Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego
150,00 zł
Dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców
150,00 zł
Zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
250,00 zł
Wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym
300,00 zł
Wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego
300,00 zł
Dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców
400,00 zł
Wniosek o zarejestrowanie spółki osobowej w rejestrze przedsiębiorców
750,00 zł
Zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
1.000,00 zł
Jeżeli w/w wniosek dotyczy on jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców
1.000,00 zł
koniec

Opłaty Krajowego Rejestru Sądowego 2/2 - Opłaty Sądowe
Opłaty KRS
W rodzajach spraw
Opłata sądowa
Przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego
40,00 zł
Uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym
40,00 zł
Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów 50,00 zł
Skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
100,00 zł
Zmiana wpisu w rejestrze zastawów
100,00 zł
Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
200,00 zł
Innych wniosków niż wyżej wymienione, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym
300,00 zł
koniec

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl