Opłaty w postępowaniu egzekuzjnym - Opłaty Sądowe
Postępowanie egzekucyjne
W rodzajach spraw
Opłata sądowa
Ukaranie grzywną dłużnika nie wykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela
40,00 zł
Wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu
40,00 zł
Nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku
40,00 zł
Przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać
40,00 zł
Ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego
40,00 zł
Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji
50,00 zł
Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
50,00 zł
Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu
50,00 zł
Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki
50,00 zł
Ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości
50,00 zł
Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację
50,00 zł
Umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono
50,00 zł
Uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego
50,00 zł
Wydanie zaświadczenia o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego
50,00 zł
Wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego 50,00 zł
Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów 100,00 zł
Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości 100,00 zł
Wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania 100,00 zł
Wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika 100,00 zł
Wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności 100,00 zł
Zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień 100,00 zł
Wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 1.000,00 zł
Wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego 1.000,00 zł
koniec

Copyright 2018  ©  mBrokers.pl