Opłaty za podstawowe czynności - Opłaty Sądowe
Opłaty za podstawowe czynności
W rodzajach spraw
Opłata sądowa
od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
1) Oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;
2) Skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
3) Przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
4) Wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
5) Należności świadka.
40,00 zł
Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
40,00 zł
Apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu
40,00 zł
Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego 40,00 zł
Wniosek o zabezpieczenie dowodu 40,00 zł
Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej
100,00 zł
Skarga na czynności komornika
100,00 zł
Wniosek o dokonanie przez sąd czynności w trakcie postępowania przed sądem polubownym 200,00 zł
Uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed tym sądem 300,00 zł
koniec

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl