Podpisanie Umowy o dofinansowanie

Kluczowym momentem dla Twojego projektu jest podpisanie Umowy o dofinansowanie z instytucją, która będzie przekazywać dotację. Dopiero wtedy możesz być pewien, że środki finansowe zostały dla Ciebie zarezerwowane. Pewność, że je otrzymasz będziesz miał wówczas, gdy spełnisz wszystkie obowiązki, jakie są zapisane w Umowie o dofinansowanie.

Umowa o dofinansowanie opisuje dokładnie Twoje zobowiązania i uprawnienia oraz dokładny harmonogram realizacji projektu i budżet, który zamierzasz zrealizować. Zawiera ona również m. in. szczegóły rozliczania czy promocji projektu oraz metody postępowania w sytuacjach, gdy dokładne wykonanie umowy stanie się niemożliwe. Pamiętaj! Koniecznie zapoznaj się z jej treścią. Środki otrzymasz, jeżeli wypełnisz wszystkie obowiązki, jakie na Tobie spoczywają.

Przedmiotem Umowy o dofinansowanie jest realizacja zaproponowanego przez Ciebie projektu tak, jak opisałeś to we Wniosku o dofinansowanie. Stanie się on załącznikiem do Umowy o dofinansowanie, a wszelkie ewentualne zmiany w nim będą wymagały zatwierdzenia przez właściwą instytucję oraz podpisania aneksu do Umowy o dofinansowanie. Warto już wcześniej zapoznać się z procedurami zmian w projekcie w zakresie np. czy masz możliwość przesuwania terminów zadań przewidzianych w projekcie? Jakie sytuacje na to zezwalają?

Pamiętaj! Dotacja może być odebrana, jeżeli realizujesz projekt m.in. niezgodnie z założeniami, o których pisałeś we Wniosku o dofinansowanie lub nie osiągnąłeś zamierzonego celu (np. nie kupiłeś tego, o czym pisałeś we wniosku, nie zatrudniłeś tyle osób, ile zadeklarowałeś). Będziesz zatem musiał zwrócić całość lub część dotacji, jeżeli wykorzystasz ją niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub zostanie ona pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Jeżeli w trakcie realizacji projektu zauważysz, że inwestycja mocno odbiega od zamierzeń, poinformuj niezwłocznie o tym odpowiednią instytucję, z którą zawarłeś Umowę o dofinansowanie - konieczny będzie aneks do Umowy. Nie zawsze jednak taka zmiana będzie możliwa.

Realizację projektu należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć. Zabezpieczenia mają zapobiegać nieuczciwemu wykorzystaniu środków unijnych.
W zależności od wartości dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie zabezpieczeniem może być np.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie, hipoteka, poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, zastaw rejestrowy.

Uwaga: Nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia w określonym terminie stanowi podstawę do niewypłacenia dofinansowania, a nawet do rozwiązania umowy.

Materiał pochodzi z oficjalnego serwisu internetowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego www.funduszestrukturalne.gov.pl

Copyright 2017  ©  mBrokers.pl